Thank you

Thank you for your inspiring presentations and your contribution to the conference “Open licences, open content, open data: tools for developing digital humanities” in Tartu, Estonia. The talks opened up complex themes connected with openness in digital humanities in thought-provoking ways.

To finalise our project, we are gathering feedback from the conference participants. The focus of the feedback project is on the general awareness of open licences (Public Domain, Creative Commons licences, etc), and the potential of open platforms and other resources.

Please take a moment to fill this feedback form.

Also we ask estonian speaking participants to take part of the following test.

The next DHE conference will take place in autumn 2018.
Thank you and see you soon at the next DH events!

All the best,
DHE 2017 organising team

Live streaming Day 1

Part 1 (10:30-14:30)

Part 2 (14:30-…)

Videos are published under Creative Commons

See you tomorrow

The conference will begin tomorrow and we have some organisational details to share with you before we meet:

  • First, bus to the conference site (at the Estonian National Museum, Muuseumi tee 2) will leave tomorrow morning at 9 from hotel Dorpat (Soola 6). The bus will also take you back to town at 18:30. On Thursday, the bus leaves from Dorpat hotel at 8:45 and will return 18:15.
  • Tomorrow it will be possible to take part in excursions at the Estonian National Museum (Echo of the Urals and Encounters) at 9:20 – both excursions take up to 25 participants and are free of charge.
  • On Wednesday you are all welcome to the opening reception that takes place at the Estonian Literary Museum (Vanemuise 42) at 19:30.

See you tomorrow,
Conference organisers

Call for papers: Open licences, open content, open data: tools for developing digital humanities

Sessions on:

  • visual data
  • openGLAM
  • open data
  • wiki platforms
  • open licences across Europe
  • goals and results of dh in higher education

Submit a proposal that contains your full name, institutional and disciplinary affiliation, the title of your paper and an abstract of 200-250 words.

Participation fee of the conference is 19 EUR.

The language of the conference is English.

Graduate school programme with workshops will take place on November 3.

First 100 registrants will get the free accommodation!

Send your proposals by September 30 to: conference@dh.org.ee

Authors will be informed about the acceptance of their submission by October 6, 2017.

The event is supported by the the Government Office of Estonia in collaboration with the National Foundation of Civil Society, European Union under the European Regional Development Fund (ASTRA project of Estonian Literary Museum EKMDHUM, the Centre of Excellence in Estonian Studies).

The event takes place under the auspices of the Estonian Presidency of the Council of the EU.

CFP: Visual Digital Humanities: Representing and Interpreting Humanities Data

October 13-14, Estonian Literary Museum, Tartu, Estonia

 

The digital age has brought along an increased multimediality of communication. This concerns the source data in the field of humanities as well as the ways to perform research and represent the results. On the one hand humanities have to tackle the challenge of capturing the ever-changing and fluently moving non-textual sources in order to organise them into reproducible research data. On the other hand computational analysis enables us to rework the data on a much bigger scale. The creative nature of digital humanities commits researchers to explore, discover and develop new possibilities for data analysis.

Visual representation of data (e.g. using networks, timelines and word clouds for representing data) significantly enhances the interpretation potential of the material. Visualisation methods developed in other disciplines such as GIS mapping, graphs and charts have already been taken up in the humanities. However, there is a need to reconsider the assumptions that underlie the use of tools for data display and interpretation developed in other disciplines in order to adjust them to for working with artistic, literary, musical and historical corpora. New opportunities further enhance the possibilities to obtain meaningful insights using automated methods that complement results from more detailed but smaller scale studies. This must be done keeping in mind that qualitative data requires methods for presenting ambiguity and uncertainty in a nuanced way. The display of data from the humanities must be rooted in and appropriate to the interpretative activity being undertaken. Hence, researchers in the humanities need to engage computer scientists to allow for a more informed and accurate use of existing tools and the development of new ones.

The conference is the fourth in the series of conferences on digital humanities in Estonia, and is in this year co-organized by the Estonian Society for Digital Humanities, the Estonian Literary Museum and the Centre of Excellence in Estonian Studies. Traditionally, the conference includes a panel that introduces and discusses the developments in Estonian digital humanities.

We welcome contributions in the following areas of digital humanities:
– mining, managing, analysing visual data;
– interpretation of data and knowledge discovery;
– visualization of various types of data (spatial, historical, folkloric, linguistic, etc.);
– ideas, outlooks, developments and critique of digital humanities in Estonia and elsewhere.

Please submit a proposal that contains your full name, institutional and disciplinary affiliation, a brief academic CV, the title of your paper and an abstract of 200-250 words (including references) by September 12, 2016.

The working language of the conference is English.

Please send your proposals to: digitaalhumanitaaria@gmail.com.

Organising team:
Mari Sarv
Liisi Laineste

Kutse konverentsile “Visuaalne digitaalhumanitaaria: humanitaarandmete esitamine ja tõlgendamine”

13.-14. oktoobril 2016 Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis

Arvutiajastu on kaasa toonud üha rohkem võimalusi suhtluseks eri meediumide vahendusel. Humanitaarvaldkonnas puudutab see nii lähteandmeid, uurimisprotsessi kui ka tulemuste esitamist. Ühest küljest peavad humanitaarteadused toime tulema ülesandega tuletada pidevalt muutuvast ja paigalpüsimatust mitte-tekstilisest kultuurisuhtlusest uurimistöö jaoks valiidsed andmestud. Teisalt võimaldavad arvutuslikud meetodid meil töödelda andmeid palju suuremas mahus. Digitaalhumanitaaria loomingulisus seisneb andmeanalüüsi uute võimaluste uurimises, avastamises ja arendamises.

Andmete visuaalne esitamine (nt. võrgustike, ajajoonte ja sõnapilvede abil) parandab märkimisväärselt ainestiku tõlgendusvõimalusi. Humanitaarteadlased on juba kasutusele võtnud teistes uurimisvaldkondades välja töötatud visualiseerimismeetodid, nt. GIS kaardid, graafikud jms. Ometi tuleks kriitiliselt üle vaadata väited, mis on aluseks teistes valdkondades välja töötatud andmete kuvamise ja interpreteerimise töövahenditele, et kohandada neid kunsti, kirjanduse, muusika või ajaloo andmekogude uurimisel. Uued võimalused parandavad ka ainestikust ülevaate saamise võimalusi arvutuslike meetodite abil, mis täiendavad detailsemate, kuid samas väiksemamahuliste uuringute tulemusi. Seda tehes peab meeles pidama, et kvalitatiivsete andmete puhul vajame ka meetodeid mitmetimõistetavuse ja hägusate tulemuste oskuslikuks esitamiseks. Humanitaarandmete esitamine peab olema vastavuses uurimuse eesmärkidega. Humanitaaruurimisse tuleks kaasata arvutiteadlasi, sest see võimaldaks kasutada oskuslikumalt olemasolevaid vahendeid ning arendada välja uusi.

Konverents on neljas Eesti digitaalhumanitaaria konverentside seerias ning sel aastal korraldavad seda ühiselt Eesti Digitaalhumanitaaria Selts, Eesti Kirjandusmuuseum ning Eesti-uuringute tippkeskus.

Lisaks konverentsi üldteemale on konverentsile oodatud kõik ettekanded, mis tutvustavad või analüüsivad arenguid Eesti digitaalhumanitaarias.

Ootame konverentsile ettekandeid järgmistest digitaalhumanitaaria valdkondadest:

– visuaalsete andmete kaeve, haldamine ja analüüs;
– andmete interpreteerimine ja uute teadmiste loomine;
– erilaadiliste (ruumiliste, ajalooliste, folkloorsete, keeleliste jne.) andmete visualiseerimine;
– ideed, plaanid, arengud Eesti ja maailma digitaalhumanitaarias ning digitaalhumanitaaria kriitika.

Palun saatke oma ettekande teesid (200-250 sõna koos viidetega) ja pealkiri ning akadeemiline lühielulugu 12. septembriks 2016 aadressile digitaalhumanitaaria@gmail.com.

Konverentsi töökeel on inglise keel.

Korraldustoimkond:
Mari Sarv
Liisi Laineste

Eesti digitaalhumanitaaria A° 2015

Konverents “Keelte- ja kultuurideülene digitaalhumanitaaria”

19.-21. oktoobril 2015 Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu)

Humanitaaria eri valdkondades – ajaloo, usundi, keele jm uurimisel – on pikk võrdleva uurimise traditsioon. Vaatamata mitmesuguste kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete meetodite arengule, on vähe tegeldud mitmekeelse ja -kultuurilise analüüsi töövahendite ja meetodite arendamisega. Enamik töövahendeid andmekaeveks ja -analüüsiks on välja töötatud suuremate keelte jaoks, mis teeb väiksemate või hääbunud keelte uurimise ja ainese võrdlemise keerukaks. Keelebarjääri tõttu puudub teadlastel sageli sisuline juurdepääs isegi lähedaste kultuuride alliktekstidele (nii näiteks Eesti ja Läti materjalid vastastikku). Mittetekstilise materjali puhul pole piirangud niivõrd lingvistilised, samas on metateabe aga ka kultuurispetsiifiliste tõlgenduste mõistmine uurimise seisukohalt oluline. Kaasajal pakub big data mitmesuguseid väljakutseid nii tekstilise kui mittetekstilise ainese keelte- ja kultuurideüleseks uurimiseks. Uurimisainest pole aga võimalik adekvaatselt analüüsida ja tõlgendada kui seda hägustavad tehnilised probleemid ja keelebarjäär. Samal ajal ootab ja vajab akadeemiline kogukond digitaalsete vahendite, süsteemide, standardite poolt pakutavate võimaluste ning juba saadud uurimistulemuste tutvustamist.

Konverents on kolmas Eesti iga-aastaste digitaalhumanitaaria konverentside seerias.

Konverentsi plenaarettekanded peavad Kalev H. Leetaru (GDELT projekt, Washingtoni ülikool, online ettekanne) ja JanRybicki (Jagellooni Ülikool, Krakov).
Konverentsil on kavas stilomeetria töötuba 15 inimesele, mille viib läbi Jan Rybicki ning tekstide taaskasutuse töötuba 10 inimesele, mille viib läbi Göttingeni Ülikooli digitaalhumanitaaria keskuse eTRAP projekti meeskond – Marco Büchler, Greta Franzini, Emily Franzini, Maria Moritz.

Konverentsi kava ja teesid ingliskeelsel kodulehel: http://www.folklore.ee/dh/en/events/dh_conference_estonia_2015/

Korraldajad:
Mari Sarv & Liisi Laineste
Eesti Kirjandusmuuseum