Tallinna Ülikooli Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi digitaalarhiiv “Hariduslooline e-varamu”

Veronika Varik

Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum (EPAM), Tallinna Ülikooli allüksus, on omanäoline sümbioos muuseumist, arhiivist ja raamatukogust, mille ülesandeks on eesti hariduse- ja kooliajaloo alase kollektsiooni süsteemne ja järjepidev täiendamine, säilitamine, tutvustamine, õppe- ja teadustöö toetamine ning teadus-, loome- ja arendustöö edendamine.

Kollektsioon koosneb käsikirja- ja dokumendikogust (44 066 ühikut), trükisekogust (49 352 ühikut), audiovisuaalsest kogust (44 299 ühikut), esemekogust (8066 ühikut) ning on katalogiseeritud bibliograafiaprogrammiga ProCite5. Kirjed on esitatud veebirakenduses http://epam.tlu.ee/, mis aga ei võimalda esitada materjalide digitaalkujutisi.

2013. aastal käivitas EPAM Riigi Infosüsteemide Ameti toel projekti “Digitaalarhiiv Hariduslooline e-varamu”, mille raames digiteeritakse EPAMi audiovisuaalsed kogud ning valmib digitaalarhiiv, mis võimaldab veebis kättesaadavaks teha nii kogude kataloogiteabe kui digitaalkujutised. “Hariduslooline e-varamu” liidestatakse muuseumide infosüsteemiga MUIS ning Eesti mäluasutuste, ülikoolide ja teadusasutuste andmekogude koondportaaliga “Eesti e-varamu”.

“Hariduslooline e-varamu” on mõeldud kasutamiseks haridus- ja kultuurivaldkonnas tegutsevatele institutsioonidele, organisatsioonidele ja isikutele hariduslikel, haridusloolistel, uurimuslikel ja isiklikel eesmärkidel.

[previous][next]