Kutse konverentsile “Keelte- ja kultuurideülene digitaalhumanitaaria”

Olete oodatud osalema konverentsil “Keelte- ja kultuurideülene digitaalhumanitaaria” 19.-20. oktoobril 2015 Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis.

Humanitaaria eri valdkondades – ajaloo, usundi, keele jm uurimisel – on pikk võrdleva uurimise traditsioon. Vaatamata mitmesuguste kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete meetodite arengule, on vähe tegeldud mitmekeelse ja -kultuurilise analüüsi töövahendite ja meetodite arendamisega. Enamik töövahendeid andmekaeveks ja -analüüsiks on välja töötatud suuremate keelte jaoks, mis teeb väiksemate või hääbunud keelte uurimise ja ainese võrdlemise keerukaks. Keelebarjääri tõttu puudub teadlastel sageli sisuline juurdepääs isegi lähedaste kultuuride alliktekstidele (nii näiteks Eesti ja Läti materjalid vastastikku). Mittetekstilise materjali puhul pole piirangud niivõrd lingvistilised, samas on metateabe aga ka kultuurispetsiifiliste tõlgenduste mõistmine uurimise seisukohalt oluline. Kaasajal pakub big data mitmesuguseid väljakutseid nii tekstilise kui mittetekstilise ainese keelte- ja kultuurideüleseks uurimiseks. Uurimisainest pole aga võimalik adekvaatselt analüüsida ja tõlgendada kui seda hägustavad tehnilised probleemid ja keelebarjäär. Samal ajal ootab ja vajab akadeemiline kogukond digitaalsete vahendite, süsteemide, standardite poolt pakutavate võimaluste ning juba saadud uurimistulemuste tutvustamist.

Konverentsi plenaarettekanded peavad Kalev H. Leetaru (GDELT projekt, Washingtoni ülikool, ettekanne Skype teel) ja JanRybicki (Jagellooni Ülikool, Krakov).
Konverentsil on kavas tekstide taaskasutuse töötuba 10 inimesele, mille viib läbi Göttingeni Ülikooli digitaalhumanitaaria keskuse eTRAP projekti meeskond – Marco Büchler, Greta Franzini, Emily Franzini, Maria Moritz, ning stilomeetria töötuba 15 inimesele, mille viib läbi Jan Rybicki.

Lähem info konverentsi kodulehel: http://www.folklore.ee/dh/en/events/dh_conference_estonia_2015/

Ootame ettekandeid järgmistel teemadel:

  • andmekaeve (sh. visuaalse, multimediaalse jm materjali puhul)
  • töötamine mitmekeelse andmestikuga, sh. andmetega väikestes või väljasurnud keeltes
  • keelteülene analüüs
  • ontoloogiad humanitaarvaldkonnas
  • mitmekeelsed ja -kultuurilised uuringud digitaalhumanitaaria valdkonnas
  • mitmekeelseks kasutamiseks mõeldud rakendused
  • inglise keele roll digitaalhumanitaaria lingua francana, selle voorused ja puudused
  • mitmekeelsete andmekogude koostamine (sh. koosloome teel)
  • Eesti digitaalhumanitaaria arengud, projektid, ideed, väljavaated

Palun saatke oma ettekande teesid (200-250 sõna) ja väga lühike kokkuvõte oma akadeemilisest tegevusest 15. septembriks aadressil digitaalhumanitaaria@gmail.com. Konverentsi töökeeleks on inglise keel.

Olulised kuupäevad:

Teesid: 15. september 2015
Konverents algab: 19. oktoobril 2015

Palun saatke teesid aadressil: digitaalhumanitaaria@gmail.com

Korraldajad:
Mari Sarv & Liisi Laineste
Eesti Kirjandusmuuseum